Az Eu. alapjogi chartája és a Magyar "Alkotmány" a Btk fényében!

2021.02.10

Egy gondolatmenet a polgári engedetlenségről a parancsmegtagadásról és a jogfosztásról!
Az Európai Unió Alapjogi Chartája


(6) A nemzeti jogszabályokat és gyakorlatot az ebben a Chartában meghatározottak szerint teljes mértékben figyelembe kell venni.

Ehhez csatlakozik az az állásfoglalás miszerint a Magyar "alkotmánynak " nevezett alaptörvény az európai unió alapjogi charta és a Liszaboni charta alapján készült amiket viszont az Oviedoi egyezményes emberjogi charta alapján írtak melyet 190 ország többek között Magyarország is aláírt és elfogadott ami pedig kimondja:

Jogilag kötelező: minden részes állam saját belső jogában megteszi a szükséges intézkedéseket az egyezmény rendelkezéseinek hatályba léptetésére.

A Dokumentum az egyén védelmét helyezi a középpontba:

Semmilyen kollektív illetve tudományos érdek sem lehet olyan jelentős,hogy háttérbe szorítsuk az emberi lény individuális jogosultsaágait!Ezt alátámasztandó!

Alaptörvény

Q) cikk
(2) Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja a nemzetközi jog és a magyar jog összhangját.
(3) Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait. A nemzetközi jog más forrásai jogszabályban történő kihirdetésükkel válnak a magyar jogrendszer részévé.
T) cikk
(1) * Általánosan kötelező magatartási szabályt az Alaptörvény és az Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkező szerv által megalkotott, a hivatalos lapban kihirdetett jogszabály állapíthat meg. Sarkalatos törvény eltérően is megállapíthatja az önkormányzati rendelet és a különleges jogrendben alkotott jogszabályok kihirdetésének szabályait. *
(2) Jogszabály a törvény, a kormányrendelet, a miniszterelnöki rendelet, a miniszteri rendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete és az önkormányzati rendelet. Jogszabály továbbá a Honvédelmi Tanács rendkívüli állapot idején és a köztársasági elnök szükségállapot idején kiadott rendelete.

(3) Jogszabály nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel.Vagy is!


Az Európai Unió Alapjogi Chartája


1) Mindenkinek joga van a békés célú gyülekezés szabadságához és a másokkal való bármilyen szintű, különösen politikai, szakszervezeti és polgári célú egyesüléshez, ami magában foglalja mindenkinek a jogát ahhoz, hogy érdekei védelmére szakszervezetet alapítson, vagy azokhoz csatla­kozzon.


Alaptörvény

VIII. cikk
(1) Mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez.

XXVII. cikk
(1) Mindenkinek, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén, joga van a szabad mozgáshoz és tartózkodási helye szabad megválasztásához.


Az Európai Unió Alapjogi Chartája

(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát, valamint az információk és eszmék megismerésének és közlésének szabadságát anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhatna, továbbá országhatárokra való tekintet nélkül.(2) A tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét tiszteletben kell tartani
(1) Mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadsághoz. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben, istentisztelet, oktatás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatását.


Alaptörvény

IX. cikk
(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.
Ennek folyamányként! (2021.01.27-én európai tanács által kiadott állásfoglalás)

7.3.1. Gondoskodjon arról, hogy az állampolgárok tájékoztatást kapjanak arról, hogy az oltás NEM kötelező, és hogy senkit sem politikai, társadalmi vagy egyéb módon nem kényszerítenek arra, hogy beoltassák magukat, ha ők maguk nem akarják ezt megtenni;

7.3.5. átlátható módon kommunikálja az oltóanyag-gyártókkal kötött szerződések tartalmát, és nyilvánosan hozzáférhetővé teszi azokat a parlamenti és nyilvános ellenőrzés céljából; .együttműködés nem kormányzati szervezetekkel és / vagy más helyi erőfeszítésekkel a marginalizált gro elérésére.Az Európai Unió Alapjogi Chartája

A bűncselekmények és büntetések törvényességének és arányosságának elvei

(1) Senkit sem szabad elítélni olyan cselekményért vagy mulasztásért, amely az elkövetése idején a hazai vagy a nemzetközi jog alapján nem volt bűncselekmény. Ugyancsak nem lehet a bűncselek­mény elkövetése idején alkalmazható büntetésnél súlyosabb büntetést kiszabni!


Alaptörvény

SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG

4cikk
(4) Akinek szabadságát alaptalanul vagy törvénysértően korlátozták, kárának megtérítésére jogosult.

6cikk
(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. A véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezési jog gyakorlása nem járhat mások magán- és családi életének, valamint otthonának sérelmével. Vagy is amit a rendőrség csinál mikor eljárás alá von valakit és azért birságot szab ki az kimeríti:

Btk. 195. § Kényszerítés
Btk. 278. § Kényszerítés hatósági eljárásban
Btk. 165. § Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
Btk. 306. § Közfeladati helyzettel visszaélés

És mivel egy olyan parancsot hajt végre mely ellentétes az emberi méltóság megsértésével és a fent említett alkotmányos (Alaptörvényi) és nemzetközi korlátozhatatlan emberjogi passzusokkal,és a született törvény melyet végre akar hajtatni külső szervezet utasítására jöttek létre (WHO CEPI COVAX GAVI és Robert Koch Ins.) a hatalom kizárólagos birtoklása közben (mivel rendeleti kormányzás van) ami kimeríti a BTK 258-as pontját ami hazaárulás!

(ami ellen az alkotmány és az ALAPTÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN IS MINDENKI KÖTELES FELLÉPNI)

így az intézkedéssel egyben megvalósítják a bűnpártolást ami BTK 282!

íGY ALKOTMÁNYOS ÁLLAMPOLGÁRI KÖTELESSÉGEMNÉL FOGVA MINDENKIT AKI BÁRMILYEN MÓDON SEGÉDKEZIK A btk 258-AS PONTJÁT MEGVALÓSÍTANI AZ ELLEN KÉNYTELEN VAGYOK MEGTENNI A SZÜKSÉGES FELJELENTÉST A!

Btk. 263. § (1) Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása, alkotmányos rend elleni szervezkedés, lázadás, rombolás, hazaárulás, hűtlenség, az ellenség támogatása, kémkedés, szövetséges fegyveres erő ellen elkövetett kémkedés, kémkedés az Európai Unió intézményei ellen készül, vagy még le nem leplezett ilyen bűncselekményt követtek el, és erről a hatóságnak vagy az állam illetékes szervének, mihelyt teheti, nem tesz feljelentést, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.Alaptörvény

XVII. cikk

(1) A munkavállalók és a munkaadók - a munkahelyek biztosítására, a nemzetgazdaság fenntarthatóságára és más közösségi célokra is figyelemmel - együttműködnek egymással.

XX. cikk

(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő.
Korlátozhatatlan emberi jogok!

Korlátozhatatlan az ember jogi státuszát megalapozó jogcsoport:

az élethez és az emberi méltósághoz, valamint a jogalanyisághoz való jog.

Az élethez való jog az emberi méltóság és a jogalanyiság-hoz való jog ezen abszolút tartalma minden más alapjog központi magja, azaz abszolút határt szab bármelyik jog korlátozásának:

semmilyen beavatkozás nem mehet el az élet, a méltóság és a jogalanyiság sérelméig.


Abszolút jognak tekinthetjük továbbá a lelkiismereti és vallásszabadság azon részét, amely a vallásos meggyőződés megválasztására és esetleges megváltoztatására vonatkozik.

Így az ártatlanság vélelmét nem lehet más alkotmányos jog miatt korlátozni,

de fogalmilag sem lehetséges nem teljesen érvényesíteni. Ugyanígy - a nullum crimen sine lege és a nulla poena sine lege elvekből következő - terhesebb visszaható hatályú büntető jogalkotás tilalma is abszolút tilalomként van jelen. Valamennyi eljárásra - tehát nemcsak a büntetőeljárásra - irányadó korlátozhatatlan jog a tisztességes eljáráshoz való jog.

"A tisztességes eljáráshoz való jog abszolút jog, amellyel szemben nem létezik mérlegelhető más alapvető jog vagy alkotmányos cél, mert már maga is mérlegelés eredménye."

"[A] tisztességes eljárás követelménye olyan minőség, amelyet az eljárás egészének és körülményeinek figyelembevételével lehet megítélni."

11. Tehát nem képzelhető el olyan ok, amely igazolhatja az eljárás kicsit tisztességtelen voltát. Ez fakad az abszolút jogi jellegből!
1989-es Alkotmány!

XII. fejezet

Alapvető jogok és kötelességek

54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.

(2) Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni, és különösen tilos emberen a hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.


Alaptörvény

Szabadság és felelősség I. cikk

(1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.

II. cikk

Az emberi méltóság sérthetetlen.


III. cikk

(1) Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem.

(2) Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.

(3) Tilos az emberi fajnemesítést célzó gyakorlat, az emberi test és testrészek haszonszerzési célú felhasználása, valamint az emberi egyedmásolás.Vagy is :

A fent említett Jogi passzusok értelmében aki él a legalapvetőbb emberi és állampolgári alkotmányosan és nemzetközi szinten is megállapított és elismert jogával közterületen magyar állampolgárként más állampolgárokat tájékoztat azoknak információt ad át vagy is véleményt nyílvánít és cserél az semmilyen rendelkézési és jogszabályi felelősségre vonással nem szembesülhet!

Amennyiben bármilyen kár ér bárkit a hatósági eljárás eredményeként,úgy kártérítést követelhet a tisztességes eljáráshoz fűződő alapvető és abszolút jogának köszönhetően!


Az eljárásban résztvevő rendőrnek/rendőröknek alá kell írnia az itt látható dokumentációt hogy tudomásul vették a tartalmát és az eljárás lefolytatását fenntartják,mindamellett igazolják magukat az állampolgár felé hiszen az a jogai megvédéséért személyesen fel fogja jelenteni!

Név:

rendfokozat:

Munkahely:

állományi törzsszám bármi ami a közvetlen azonosítást szolgálja!

Az itt látható levezetés nem csak rendőri eljárásokkal szemben használható hanem átalakítva azt kivéve belőle gyakorlatilag bármilyen helyzetre megoldást kínál beleértve a globálvakcina kényszerítését is!