Munkáltató/k részére: Az "oltás" felvételének jogi keretei

2021.09.27Tisztelt ................ ! (munkáltató)


Én,alulírott .................................. szül.: ...................................

cím ......................................................................................

tel.: .....................................................................................


Mint a cég/ vállalkozás (munkakör)..................................................................... felhívom a figyelmét, illetve a munkáltató jogi képviseletének a figyelmét, a jelenlegi hazai és nemzetközi jogi normatívákra és azok büntetőtételeire.Alaptörvény

XVII. cikk

(1) A munkavállalók és a munkaadók - a munkahelyek biztosítására, a nemzetgazdaság fenntarthatóságára és más közösségi célokra is figyelemmel - együttműködnek egymással.

XX. cikk

(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő.

Az alaptörvényben megfogalmazott eljárás jelenleg szigorú keretek között a 97.évi egészségügyi törvényben kimondja hogy vészhelyzetben/járványhelyzetben MINDEN A VÉDEKEZÉSHEZ A MEGELŐZÉSHEZ SZÜKSÉGES FELSZERELÉST ÉS MÓDSZERT AZ ÁLLAM KÖTELES BIZTOSÍTANI AZ ÁLLAMPOLGÁROK SZÁMÁRA TÉRÍTÉSMENTESEN!


Lásd: VII. Fejezet

AZ ÁLLAM FELELŐSSÉGE A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁÉRT, AZ EGÉSZSÉGÜGY SZERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA

Az állam felelőssége a lakosság egészségi állapotáért

141. § (1) * Az állam - az e törvényben meghatározott keretek között - felelős a lakosság egészségi állapotáért, .......147-es paragrafusig bezárólag!

Továbbá felhívom a figyelmét arra hogy Magyarországon jelenleg kizárólag az egészségügyi klientúrának tették kötelezővé az "oltás"nak nevezett KÍSÉRLETI státuszban lévő globálvakcinát!

E helyzet értékelése és tisztázása kulcsfontosságú nem csak az ön/önök mint munkáltató számára hanem az Alkotmánynak nevezett Alaptörvény fényében és a nemzetközi jog fényében is a büntetőtételek érvényesítése és a munkavállalói/munkáltatói jogok érvényesítése szempontjából is!

_______________________________________________________________________________

Az Európai Unió Alapjogi (Lisszaboni) Chartája

(6) A nemzeti jogszabályokat és gyakorlatot az ebben a Chartában meghatározottak szerint teljes mértékben figyelembe kell venni.

Ehhez csatlakozik az az állásfoglalás miszerint a Magyar "alkotmánynak " nevezett alaptörvény az európai unió alapjogi charta és a Liszaboni charta alapján készült amiket viszont az Oviedoi egyezményes emberjogi charta alapján írtak melyet 190 ország többek között Magyarország is aláírt és elfogadott ami pedig kimondja:

Jogilag kötelező: minden részes állam saját belső jogában megteszi a szükséges intézkedéseket az egyezmény rendelkezéseinek hatályba léptetésére.
A Dokumentum az egyén védelmét helyezi a középpontba:

Semmilyen kollektív illetve tudományos érdek sem lehet olyan jelentős,hogy háttérbe szorítsuk az emberi lény individuális jogosúltsaágait!
Ezt alátámasztandó!


Alaptörvény

Q) cikk:

(2) Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja a nemzetközi jog és a magyar jog összhangját.

(3) Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait. A nemzetközi jog más forrásai jogszabályban történő kihirdetésükkel válnak a magyar jogrendszer részévé.


T) cikk

(1) * Általánosan kötelező magatartási szabályt az Alaptörvény és az Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkező szerv által megalkotott, a hivatalos lapban kihirdetett jogszabály állapíthat meg. Sarkalatos törvény eltérően is megállapíthatja az önkormányzati rendelet és a különleges jogrendben alkotott jogszabályok kihirdetésének szabályait. *

(2) Jogszabály a törvény, a kormányrendelet, a miniszterelnöki rendelet, a miniszteri rendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete és az önkormányzati rendelet. Jogszabály továbbá a Honvédelmi Tanács rendkívüli állapot idején és a köztársasági elnök szükségállapot idején kiadott rendelete.

(3) Jogszabály nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel.


Vagy is!


Az Európai Unió Alapjogi Chartája

1) Mindenkinek joga van a békés célú gyülekezés szabadságához és a másokkal való bármilyen szintű, különösen politikai, szakszervezeti és polgári célú egyesüléshez, ami magában foglalja mindenkinek a jogát ahhoz, hogy érdekei védelmére szakszervezetet alapítson, vagy azokhoz csatla­kozzon.


Alaptörvény

VIII. cikk
(1) Mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez.

XXVII. cikk
(1) Mindenkinek, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén, joga van a szabad mozgáshoz és tartózkodási helye szabad megválasztásához.


Az Európai Unió Alapjogi Chartája

(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát, valamint az információk és eszmék megismerésének és közlésének szabadságát anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhatna, továbbá országhatárokra való tekintet nélkül.

(2) A tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét tiszteletben kell tartani


(1) Mindenkinek joga van a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadsághoz. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben, istentisztelet, oktatás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatását.


Alaptörvény

IX. cikk
(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.Ennek folyományaként!
(2021.01.27-én Európai Tanács által kiadott állásfoglalás)

7.3.1. Gondoskodjon arról, hogy az állampolgárok tájékoztatást kapjanak arról, hogy az oltás NEM kötelező, és hogy senkit sem politikai, társadalmi vagy egyéb módon nem kényszerítenek arra, hogy beoltassák magukat, ha ők maguk nem akarják ezt megtenni;

7.3.5. átlátható módon kommunikálja az oltóanyag-gyártókkal kötött szerződések tartalmát, és nyilvánosan hozzáférhetővé teszi azokat a parlamenti és nyilvános ellenőrzés céljából; .együttműködés nem kormányzati szervezetekkel és / vagy más helyi erőfeszítésekkel a marginalizált gro elérésére.

Továbbá felhívnám a figyelmét /figyelmüket arra az emberjogi alapra amely megkerülhetetlen az a fent említettek fényében!

Korlátozhatatlan emberi jogok!

Korlátozhatatlan az ember jogi státuszát megalapozó jogcsoport:

az élethez és az emberi méltósághoz, valamint a jogalanyisághoz való jog.

Az élethez való jog az emberi méltóság és a jogalanyiság-hoz való jog ezen abszolút tartalma minden más alapjog központi magja, azaz abszolút határt szab bármelyik jog korlátozásának:

semmilyen beavatkozás nem mehet el az élet, a méltóság és a jogalanyiság sérelméig.

Abszolút jognak tekinthetjük továbbá a lelkiismereti és vallásszabadság azon részét, amely a vallásos meggyőződés megválasztására és esetleges megváltoztatására vonatkozik.
Így az ártatlanság vélelmét nem lehet más alkotmányos jog miatt korlátozni, de fogalmilag sem lehetséges nem teljesen érvényesíteni. Ugyanígy - a nullum crimen sine lege és a nulla poena sine lege elvekből következő - terhesebb visszaható hatályú büntető jogalkotás tilalma is abszolút tilalomként van jelen. Valamennyi eljárásra - tehát nemcsak a büntetőeljárásra - irányadó korlátozhatatlan jog a tisztességes eljáráshoz való jog.
"A tisztességes eljáráshoz való jog abszolút jog, amellyel szemben nem létezik mérlegelhető más alapvető jog vagy alkotmányos cél, mert már maga is mérlegelés eredménye."

"[A] tisztességes eljárás követelménye olyan minőség, amelyet az eljárás egészének és körülményeinek figyelembevételével lehet megítélni."

11. Tehát nem képzelhető el olyan ok, amely igazolhatja az eljárás kicsit tisztességtelen voltát. Ez fakad az abszolút jogi jellegből!
1989-es Alkotmány!

XII. fejezet

Alapvető jogok és kötelességek

54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz,amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.
(2) Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni, és különösen tilos emberen a hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.


Kiegészítés!

Az "oltásnak" nevezett jelenlegi vakcinázás egy 2021 március 11-én indult és 2026 márciusáig tartó globális kísérleti oltási folyamat melyet a CEPI vezényel le a logisztikát a COVAX intézi az UNICEF-el együtt,a politikai szabályozásért pedig az Európai Unió parlamentje ésa WHO felel! Ezt maga a világoltási program vezetője Richard Hatchett tette közzé már tavaly a CEPI hivatalos oldalán!

_______________________________________________________________________________

Alaptörvény

Szabadság és felelősség I. cikk

(1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.
II. cikk
Az emberi méltóság sérthetetlen.

III. cikk

(1) Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem.
(2) Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.
(3) Tilos az emberi fajnemesítést célzó gyakorlat, az emberi test és testrészek haszonszerzési célú felhasználása, valamint az emberi egyedmásolás.

Kiegészítés!


Az "oltásnak" nevezett jelenlegi vakcinázás egy 2021 március 11-én indult és 2026 márciusáig tartó globális kísérleti oltási folyamat melyet a CEPI vezényel le a logisztikát a COVAX intézi az UNICEF-el együtt,a politikai szabályozásért pedig az Európai Unió parlamentje ésa WHO felel! Ezt maga a világoltási program vezetője Richard Hatchett tette közzé már tavaly a CEPI hivatalos oldalán!Az Európai Unió Alapjogi Chartája

A bűncselekmények és büntetések törvényességének és arányosságának elvei:

(1) Senkit sem szabad elítélni olyan cselekményért vagy mulasztásért, amely az elkövetése idején a hazai vagy a nemzetközi jog alapján nem volt bűncselekmény. Ugyancsak nem lehet a bűncselek­mény elkövetése idején alkalmazható büntetésnél súlyosabb büntetést kiszabni!

Alaptörvény

SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG

4cikk


(4) Akinek szabadságát alaptalanul vagy törvénysértően korlátozták, kárának megtérítésére jogosult.


Vagy is :


A fent említett Jogi passzusok értelmében aki él a legalapvetőbb emberi és állampolgári alkotmányosan és nemzetközi szinten is megállapított és elismert jogával magyar állampolgárként (emberként) más állampolgárokat (embereket) tájékoztat azoknak információt ad át vagy is véleményt nyílvánit és cserél az semmilyen rendelkezési és jogszabályi felelősségre vonással nem szembesülhet!

Továbbá a szabad akarat ( ami a döntés a választás jogán alapul) az emberi méltóság alapja amit Istentől kaptunk így a hitéleti alapjaiban is sérülnek a az elvehetetlen jogok!

Jelenleg én nem látok semmilyen (orvosi etikai erkölcsi morális politikai) indokot arra hogy felvegyem az "oltásnak" nevezett globálvakcinát!

Felelősségem teljes tudatában kijelentem:

A jelenlegi orvosi/tudományos ismereteim alapján melyekhez a közmédiában jutottam, Szlávik János ,Merkely Béla,Rusvai Miklós,Liszievicz Júlianna, Boldogkői Zsolt,Jakab Ferenc ,Duda Ernő,Kemenesi Gábor,Müller Cecília,Jankovics István,Robert Coch intézet,FDA,CEPI,COVAX, ect....által,semmilyen módon nem kívánok élni az oltásnak nevezett globálvakcina beadatásával!

A járványhelyzet ideje alatt meghozott intézkedések már eleve semmibe vettek minden létező jogi keretet,kezdve a nemzetközi emberjogi kritériumokat és folytatva az Alkotmány és az Alaptörvény passzusait is! Ráadásul a nemzetközi passzusok elfogadása után az Alkotmánnyal és az Alaptörvénnyel is szembe ment a kormány és az Operatív törzs minden mehozott intézkedése!


Magyarország miniszterelnöke (Orbán Viktor Mihály) 2021.09.24-én adott rádióinterjújában előrevetítette hogy hamarosan dönt a kormány és a tudományos közeg arról hogy szabad kezet ad e a munkáltatóknak az "oltás" kötelezhetőségét érintően hogy ráterhelje az emberi jogok sárba tiprásának felelősségét a munkáltatókra!

Felhívom figyelmét/figyelmüket, hogy amennyiben a kormány továbbra is fenntartja, hogy nem kötelező az "oltás" felvétele, de ön/önök meg akarnak fosztani a döntés szabadságától, a szabad akaratomból hozott döntésemtől, annak a felelősségétől,és felvállallják hogy szembemennek Isten akaratával mely megadta nekem a hitéleti szabadságot és az emberi szabad akaratot,úgy a fent említett jogi passzusok ellentmondásai mentén feljelentéssel fogok élni és személyesen az engem megkárosító embert fogom eljárás alá vonatni a hatóságokkal vagy önállóan vagy pertársaságban!

A kártalanítás összege: 10 évi (nettó) fizetésem lesz! A feljelentés alapja pedig a Btk. 195. § Kényszerítés paragrafussal fog kezdődni és még fél tucat másikkal folytatódni!

Továbbá:

Amennyiben az "oltás felvételének elutasítására" hivatkozva megfosztanak a munkavállaláshoz és a munkához való jogomtól és egyoldalúan felmondják a munkaviszonyomat úgy a fent említett jogi passzusokra hivatkozva továbbá a családom sérelmére elkövetett tételekkel bővítve indítom meg az eljárást!2021. .......................

............................................

aláírás

.......................................................................................................

átvette * aláírás+nyomtatott szigno