Út a "Liberálfasizmusig" avagy a Globálkommunizmus születése

2020.06.06

A politikai válságok korát éljük,de ez a váláság az erkölcsi válságunk miatt van. Az erkölcsi válság pedig az ideológiai válságból fakad!


Az itt olvasható blogbejegyzés a 2020.06.05-én lezajlott DumaBlokk 2 teljesen lecsupaszított írásos Konklúziós kivonata! A teljes képhez ajánlott megnézni a Karanténblokk 11. részét melyben áttekintettük a Magyar politikai térfeleket és a pártok keletkezését!Liberalizmus


eredetileg

- Az uralkodók isteni felhatalmazása, az öröklött kiváltságok, és az államvallások ellen létrejött politikai mozgalom.

a fejekben elültetve

- Elitista, politikai zsidóegység mely az uniós egység kiszolgálására törekszik a társadalmi rétegek minden szintjén

a valóságban (neoliberalizmus)

- Egy pártideológia (mely kazár-zsidó kézben van) és célja a globalizmus (új világrend) megteremtése gazdasági érdekeken vagyis a szabad piacgazdálkodás mentén.Konzervatívizmus:


Eredetileg

- A konzervativizmus nem más, mint a megteremtett értékek megőrzése, annak az alapnak a megóvása, melyre építeni lehet."Mindennapi szóhasználatban a status quo fenntartását jelenti. (vagyis a nemzetvallás és nemzeti értékek védelmét és politikai rendszer védelmét annak függvényében hogy az mi volt a többpártrendszeri demokrácia előtt!)

a fejekben elültetve

- A keresztény egység és nemzetállam megteremtése, elsősorban a keresztény ideológián át kormányozva az országot és megítélni mindent és mindenkit aki az állam része!

a valóságban (minden párt)

- Egy nemlétező politikai tényező (és per) fogalom hiszen a status quo fenntartása miatt aki konzervatívnak vallja magát az gyakorlatilag kommunista.Konklúzió: Konzervatív = KommunistaKommunizmus:


eredetileg

- Az osztálynélküli társadalom megvalósítására létrejött politikai ideológiát és mozgalmat jelenti. Az osztálynélküli társadalom olyan társadalom, ahol a megtermelt javakból mindenki szükségletei szerint részesedik. (vagyis nem egyenlően)

a fejekben elültetve

- Kizárólagosan baloldali politikai irányzat, mely a kommunista időszak magas rangú pártembereiből alakult illetve maradt fent hagyatékként.A kommunizmus az egypártrendszeri diktatúra.

a valóságban

- A kommunizmus a nyílt oligarchinizmus mely a szabad kereskedelmen és piacgazdálkodáson alapul vagyis maga a neoliberalizmus!


Konklúzió:

Kommunizmus = Neoliberalizmus
Bolsevizmus (Leninizmus)


eredtileg

- A kapitalizmus megdöntésére létrejött kommunista filozófia

elültetve a fejekben

- Baloldali eszme mely mely az emberek megosztására alapul és kasztrendszerekben gondolkodik és az alapján sorolja be a gazdasági és morális értékeket.

a valóságban

- A kapitalizmus lebontását a leggyengébb pontjain, az iparilag kevésbé fejlett kapitalista államokban kell kiépíteni. (Ez maga az Oligarchinizmus kiépítése)


Konklúzió :

Bolsevizmus (Oligarhinizmus) =Kommunizmus = NeoliberalizmusGlobalizmus:


Globalizáció alatt a nyugati civilizáció kezdeményezésére történő világszintű egységesedési, univerzalizálódási folyamatokat és azok következményeit értjük az élet számos területén. A globalizáció valós és virtuális hálózatokkal kapcsolja össze a világ valamennyi országának gazdaságát, társadalmát és kultúráját.
Ez a folyamat a Nemzetközi szabadkereskedelem növekedésével függ össze és Multinacionális és transznacionális vállalatok térnyerésével hiszen ezen ágazatok bonyolítják le a kereskedelmi folyamatokat ők szabják a feltételeket és ők határozzák meg az értékteremtő munkán alapuló társadalmi normatívákat!


Konklúzió:

Globalizmus (Szabad nyílt piacalpú gazdálkodás) = Neoliberális=KommunizmusSzocializmus:


eredetileg

- Fő ideológiája a magánérdek elsődlegességének elvetése, a kollektivizmus, a társadalmi egyenlőség, a szolidaritás előtérbe helyezése. (vagyis egységes politikai ideológia vagyis egypártrendszeri irányítás ) Államvezetési szempontból a közvetlen képviselet elvét és a megválasztott képviselet elvét is elfogadhatónak tartja a lényeg hogy az állam vagyis a nép kontrollt gyakorol a megválasztott vezetők felett! (vagy is eredetileg ez maga a demokrata filozófia! azaz a népfelség elvét közvetlenül és választott embereken keresztül gyakorolja az állam vagyis nép)

a fejekben elültetve

- Kizárólagosan baloldali politikai irányzat, mely a kommunista időszak magas rangú pártembereiből alakult illetve maradt fent hagyatékként.Baloldali eszme mely mely az emberek megosztására alapul és kasztrendszerekben gondolkodik és az alapján sorolja be a gazdasági és morális értékeket. (vagyis ez a Bolsevikkommunizmus mely összeforrt egy baloldali egységben a centralista kazár vonallal vagyis a NEOliberálisokkal!

a valóságban

- Piacgazdálkodás alapú demokratikus többpártrendszeri gazdasági és jogi hálózat


Konklúzió:

Szocializmus=Globalizmus=Neoliberalizmus=KommunizmusKapitalizmus:


eredetileg

- Állatállomány alapú gazdasági modell mely értékmérőként szolgált a cserekereskedelemhez. Később a rabszolgaság bevezetésével a kapitalizmus már az alárendelt fajok gazdaság alapú modellje lett!

a fejekben elültetve

- A kapitalizmus az maga a bankrendszer és a globális pénzkultúrát foglalja magában mely a kereslet kínálat alapján vagyis a Nyílt piacgazdaság alapján! végzi a kereskedelmi ágazatok és magán emberi hitelek finanszírozását és a gazdaság szinten tartását!

a valóság

- A kapitalizmus az nem más mint a legfelsőbb világelit kereskedelmi doktrinája! Aki kapitalista az a legelitebb kereskedői réteg tagja! mert a kapitalizmus már az alárendelt fajok gazdaság alapú modellje! Vagyis a legfőbb érték és fokmérő a humán erőforrás és az országok fizikális javai! A kapitalizmus maga a piacgazdaság melyben az emberi erőforrás a kereskedés tárgya amit úgy hívunk hogy munkaerőhitelezés vagyis államadósítás!

Konklúzió

Kapitalizmus = Globalizmus=Szocializmus=Neoliberalizmus=KommunizmusImperializmus:


eredetileg

-Az imperializmus (a latin nyelvből: imperare "uralkodni"; imperium "birodalom"; mint Imperium Romanum) a birodalmak kialakítására irányuló törekvés,erős országoknak az a politikája, ami más országok gazdasági kizsákmányolását és politikai alávetését, a saját hatalmi rendszerébe történő bekapcsolását célozza.

a fejekben elültetve

- Kormányzói elv mely a választott népképviselet elvén nyugszik jelentése pejoratív értelemben értendő az imperátor az egy negatív figura aki visszaél a hatalommal!

valóság

- Az imperializmus az maga az új világrend mely gazdasági vagyis piacgazdálkodási alapon jön létre! A kapitalizmus mint filozófia mint doktrina működteti az imperialista rendszert za imperializmust.


Konklúzió:

Imperializmus = Globalizmus=Szocializmus=Neoliberalizmus=KommunizmusFasizmus:


eredetileg

- A fasiszta mozgalmak közös vonásai az állam fontosságának messzemenő hangsúlyozása, az erős vezető iránti rajongás hivatalos megfogalmazás: A fasizmus a radikális, tekintélyuralmi nacionalizmus.A fasizmus ellenségnek tekinti a liberalizmust! és a Szocializmust! és elveti a kommunizmust is!

a fejekben elültetve

- Náci

a valóság

- A fasizmus nemmás mint a római jogrendszeren alapuló egypártrendszerre épülő pártállami radikális (szélsőséges vagyis fundamentalista) diktatúra!
A nacionalizmus legszélsőségesebb formái, a saját etnikum felsőbbrendűségébe vetett hit, valamint a katonai szellem eluralkodása a társadalomban. A fasizmus a politikai erőszak, a háború és a gyarmatosítás eszközeivel keresi a nemzeti megújulást és álláspontja szerint a felsőbbrendű népeknek, "fajoknak" életteret kell szerezniük a gyengébbekkel és alsóbbrendűekkel szemben.


konklúzió

Fasizmus =Nácizmus= Nemzetszocializmus (eugenikára épülő radikális nacionalizmus)Nacionalizmus:


eredetileg

- A nacionalizmus a nemzetek kialakulásának, a nemzetté válás folyamatának ideológiája. Legfontosabb jellemzője a nemzet fogalmának előtérbe helyezése, az a nézet, hogy a nemzeti azonosság (nemzeti identitás) az emberi élet alapvető értéke, amely szélsőséges esetekben megelőz minden más szűkebb és tágabb csoporthoz (például társadalmi osztály, párt, vallás) való tartozást, kötődést. A nemzetet a területi egység, a közös nyelv, kultúra, értékrend és szokások, a közös mítoszok és történelem, valamint mindezek tudata jellemzi.
A nacionalizmus gyakran a nemzet és állam egységéből indul ki, azt hirdeti, hogy a nemzetet a teljes szuverenitás joga illeti meg. A nacionalizmus kiindulópontja, hogy mindenkinek van nemzetisége, a politikai közösség, a nemzetállam pedig ezen az alapon nyugszik.

a fejekben elültetve

Nacionalista = Neonáci
levezetve:
Nacionalista az maga a patrióta vagyis a hazafi aki hazafi az pedig kirekesztő
(lásd Miép majd jobbik és a hozzá verődött 64 vármegye komplex rétegei )
vagyis fasiszta, a fasizmus meg maga a nácizmus!

a valóság

A nacionalizmus az a valódi konzervativizmus. És itt a szó legnemesebb értelmében nem az ismert status qou fenntartási politikai értelmezésről beszélek! A Nacionalizmus a klasszikus nacionalizmus elfogadja a vallás szabadságot a pártoskodást is és azt is hogy mindenki másképpen boldogul és ennek megfelelően van aki gazdag és van aki szegény!
De hisz abban hogy az esélyekben viszont mindenkinek mindenhez ugyanakkora kell hogy legyen a hozzáférése mert az emberek egyenlő feltételeket kell hogy betartsanak de a megítélésük is minden szempontból egyenlő!
Ha pedig valami nagy közös dologról kell dönteni legyen az katonai gazdasági vagy egészségügyi vagy államigazgatási kérdés akkor a népnek félre kell tennie dolgokat és gyakorolnia kell a közösség a népfelség elvét és döntenie kell!


Konklúzió

A nacionalisták számára a nemzetállam magán a politikai egységrendszeren alapul vagyis nem másról beszélünk mint a szocializmusról ami nem más mint a Piacgazdálkodás alapú demokratikus többpártrendszeri gazdasági és jogi hálózat - aminek fő ideológiája a magánérdek elsődlegességének elvetése, a kollektivizmus, a társadalmi egyenlőség, a szolidaritás előtérbe helyezése. (vagyis egységes politikai ideológia vagyis egypártrendszeri irányítás ) Államvezetési szempontból a közvetlen képviselet elvét és a megválasztott képviselet elvét is elfogadhatónak tartja a lényeg hogy az állam vagyis a nép kontrollt gyakorol a megválasztott vezetők felett! (vagy is eredetileg ez maga a demokrata filozófia! azaz a népfelség elvét közvetlenül és választott embereken keresztül gyakorolja az állam vagyis nép)


Nacionalizmus = Szocializmus(Demokrácia)= Globalizmus=Neoliberalizmus= KommunizmusAntifasizmus:


eredetileg

Az antifasizmus a fasiszta ideológia tagadása, a fasiszta szervezetek, kormányzatok és emberek elleni aktív politikai küzdelem. Az elnevezés ugyanakkor megtévesztő, hiszen a "fasiszta" szó nem Mussolini olaszországi rendszerére utal, hanem a német nemzetiszocializmusra.( a kettő egy és ugyan az!)
Az antifasiszta politikai megmozdulások történelmileg párosíthatóak az anarchizmussal ámbátor az egyénnek nem kell baloldali meggyőződésűnek lennie ahhoz, hogy elvesse a fasizmust.

Anarchisták

Az anarchizmus (a görög ἄναρχος-ból:[1] uralomnélküliség) politikai ideológiája elutasítja az emberek uralmát más emberek felett, bármiféle társadalmi hierarchiát. Magába foglalja azokat az elméleteket és a meggyőződéseket, melyek támogatják minden kötelező érvényű kormányzat, az állam eltörlését
.Ezzel szemben olyan társadalmat tartanak ideálisnak, amelyben az egyének önkéntes alapon működnek együtt különféle kollektívákban, ahol a társadalmi élet alapegysége a kommuna,a termelő munka pedig szövetkezetekben, szindikátusokban folyik.
Az anarchizmus célja a szociális igazságtalanságok kiküszöbölése az egyenlő lehetőségek megteremtésével.
Az anarchizmus legátfogóbb értelemben uralomnélküliség (anarchia), amely alatt "azon politikai rendszert kell értenünk, mely minden külső hatalom és erőszak nélkül, tisztán az emberek szabad, testvéri együttélésén alapszik. Egyediségét az uralomnélküliségre, hatalom nélküli rendre való törekvés adja.
Az anarchisták szerint az állam erőszakosan beavatkozik az emberek életébe; a polgárai biztonságát védeni és a társadalmi integrációt megteremteni hivatott intézmények - az oktatás, a jogrend, az erőszakszervezetek - valójában az uralmon lévő elit hatalom tekintélyének megtartását szolgálják, ezért végső soron zsarnokiak és megszüntetendők. Az anarchisták szemében az anarchia társadalmi rendje spontán rend (spontaneous order). Szerintük ennek létrejöttéhez nincs szükség uralmi intézményekre, ellenkezőleg, az uralmi intézmények éppen a spontán rend kialakulását gátolják, s egyes érdekcsoportok akaratát képviselve egy hierarchikus, politikailag vezérelt társadalmat hoznak létre.
Az anarchia tehát - szemben a köznapi felfogással - nem káosz, nem zűrzavar, hanem önszabályozó spontán rend.

Jászi Oszkár (grand oriens nagypáholy budapest 33 nagymeser)meghatározása az anarchizmusra: "Az a társadalomelmélet, amely az igazságosságra (azaz egyenlőségre és reciprocitásra) törekszik az emberi viszonylatokban (bízva abban, hogy ez egyben a szabadság elérésének útja is), célját az állam teljes kiküszöbölésével véli elérhetőnek."a fejekben elültetve
-szélsőbaloldali politikai ideológia melyben a zöldek és neoliberálisok valósítják meg erőszakos eszközökkel elképzeléseiket és fejezik ki véleményüket.


A valóságban

Két nagy antifasiszta irányzat létezik: militáns antifasizmus és liberális antifasizmus. A két mozgalom között a törés az erőszak létjogosultságának kérdéséből fakad.
A militánsés liberális antifasiszta mozgalmak leg alapvetőbb jellemzője ugyanaz csak a végső kifejezési eszköz más. Minden antifasiszta és anarchista szervezet mögött globalista érdekcsoportok,családok,és alapítványaik állnak.A legtöbb ilyen szervezet szerte a világban ugyanazon hálózatba tartozik mint a zöld és a melegjogokért kűzdő alapítványok és civil szervezetek! Ezen csoportok alapítói ugyanazok minden esetben!
A militáns szervezetk felfogása az hogy a fasiszták vagyis az elnyomó fajelmélet hívői rendelkeznek a fegyveres szervek felett így a fegyveres ellenállás teljes mértékben igazolható és mindenkinek joga van a szabadságát megvédeni és az értékeit akár fegyverrel is!
A liberális antifasiszták ellenben elhatárolódnak minden fajta erőszaktól! Kizárólag a politikai lobbyban hisznek és az erőszakmentes tüntetések erejében!


Konklúzió:

Egy végletekig kifacsart és rosszul kezelt politikai irányzat illetve mozgalom mely nem hisz a fegyveres megoldásba ami a fasizmus alapja hogy vasfegyelemmel és katonai hálózattal kell kordában tartani a népet ezzel szemben agresszívan követeli az egyenlőséget és minden szempontból keveri a ökoideológiát a gender kultúrát és a meleg jogi kérdést. A legvisszásabb az egészben az hogy aki nem fogadja el az ő nézeteiket az nemes egyszerűséggel fasisztának van kikiálltva ami mint tudjuk maga a nácizmus (eugenikára épülő társadalmi politika radikális nacionalizmus keretei között!)

Az antifasiszták jelenünkre nem mások mint olyan neoliberálisok akik a globalizmus ellen szállnak síkra úgy hogy erőszakkal támogatják magát a globalizmust!
Vagyis az antifasiszták nem az emberi faj megosztása ellen és az eugenikai szemlélet ellen kűzdenek ,hanem az új világrend bevezetését sürgetik az ideológiákat fegyverként használva és bűntudatot keltve az emberekben hogy mihamarabb beadják a derekukat és lemondjanak a nemzeti identitásukról a vallási vagy sexuális vagy bármilyen meggyőződésükről!
A klasszikus antifasizmus megsemmisítő a teljes uj világrendre nézve ha nemzeti keretek közt marad minden országban ezért kellett nemzetközi szinten összemosni a 4 irányzatot és több ezer civil szervezettel létrehozni az ideológiai hálót! jelenleg 155 országban 1500 civil szervezettel vannak jelen és minden szervezet központja New Yorkban és svájcban van a működtetésért pedig a B'nai páholy felel!(cionista szabadkőműves kör/páholy)
Ezt a hálózatot és filozófiát nevezzük ma PC mozgalomnak.Pártok értelmezése ideológiai hitvallásuk és a létrehozásuk értelmében!
(ehhez meg kell néznie mindenkinek a Teljes Magyar gazdasági és politikai áttekintésemet a facebookon a karanténblokk videóban,hogy átlátható legyen hogyan és kik hozták létre melyik pártot )MDF - Magyar Demokrata Fórum  (Konzervatív Keresztény Párt )


Ideológia:

A kommunizmus fenntartása a keresztény ideológia által.A politikai palettán a demokráciát vagyis a szocializmust képviselték ami nem más mint a piacgazdaságon alapuló többpártrendszerű jogi és gazdasági háló.Fidesz - Fiatal Demokraták Szövetsége


1988-2002 Liberális párt (Neoliberális)

Jobboldali pártként Liberálisnak vallották akkor magukat ami mutatja hogy ő köztük és az akkori Szdsz között nem voltak falak hiszen ugyanabból az MDF-ből a cionista szabadkőműves körből születtek!


2002-2009 Nemzeti  Keresztény Demokrata párt

Nemzeti vagyis NACIONALISTA ,keresztény, Demokrata vagyis Szocialista, vagy is röviden olyan kommunista párt mely politikai értelemben a szociáldemokrata vonalat erősíti!

és hogy mi a szociáldemokrácia?

A szociáldemokrácia baloldali politikai és gazdasági ideológia, a szocialista mozgalom egyik irányzata. Támogatja az állam gazdasági és szociális beavatkozását, elősegíti a társadalmi igazságosságot a piacgazdaság keretein belül. Sürgeti a valódi béralku megkötését, mely által a bérek folyamatos emelését kívánja megvalósítani. Alapvetőnek tartja a képviseleti demokráciát, de nem zárkózik el a részvételi- vagy közvetlen demokráciától. (nahh ez volt a valóságban Globalista MSZP-s Bokros kormány)

2010 -től Konzervatív Keresztény Néppárt

Konzervatív keresztény vagyis egy az egyben felvették az MDF hitvallását! Evvel kimutatva hogy az ő ideológiájuk : A kommunizmus fenntartása a keresztény ideológia által.A politikai palettán a demokráciát vagyis a szocializmust képviselték ami nem más mint a piacgazdaságon alapuló többpártrendszerű jogi és gazdasági háló.SZDSZ - Szabad Demokraták Szövetsége (Liberális párt)

Szabad vagyis Liberális demokraták vagyis szocialisták. A politikai palettán egyértelműen balközép mozgalomként mutatták be magukat a nevükben is hordozva hogy a kommunista eszméket és a globalizáció eszmélyét követők szövetsége. Az SzDSZ nem volt más mint a kommunista MDF-esek és a cionista globalisták házassága!MSZP: Magyar Szocialista Párt   (Szociáldemokrata párt )

A politikai palettán egyértelműen baloldali pártként határozták meg magukat és ideológiájukat tekintve a szociáldemokrácia híveinek valloták magukat!MIÉP - Magyar Igazság és Élet Pártja  (Nemzeti Radikális Konzervatív keresztényszocialista párt)

Nemzeti (nacionalista), radikális (szélsőséges fundamentalista) konzervatív kersztényszocialista

Lefordítva:

Radikális nacionalista =FASISZTA=Neonáci! Konzervatív keresztényszocialista azaz MDF utódként létrejött kommunista politikáját tekintve baloldali mozgalom! Ehhez képest ők voltak "lettek" a szélső jobb! Nyílván már eleve komoly kérdést vet fel hogy hogyan lehet egy igaz hitü keresztény náci és egy szerre a piacgazdaságban hívő szociáldemokrata?!?!?Magyar Kisgazdapárt - Nemzeti Konzervatív - Nacionalista Mozgalom

Nemzeti(vagyis nacionalista) konzervatív (vagyis az MDF értékrendjén létrejött utódpárt!- nacionalista mozgalom! Politikailag hivatalosan Jobb-közép pártnak nevezték magukat. Ideológiájukat tekintve pedig Demokratáknak vagyis Szocialistáknak vallották magukat.Jobbik - Konzervatív Radikális Nemzeti Keresztény Párt (Vona alatt)

Konzervatív (KOMMUNISTA) radikális (fundamentalista és vagy szélsőséges) nemzeti (Nacionalista)- kersztény párt (szélsőjobb/jobboldal)


Konzervatív vagyis MDF utódpárt és Miép utódmozgalom a kommunizmus követői

Radikális nemzeti vagyis szélsőséges nacionalista ami = FASIZMUS = Neonácizmus!

És ez mind természetesen kereszténynek beállítva!
Végső megállapítás:

Sokan sok féleképpen próbálják megfogalmazni hogy Magyarország jelenleg a NER vezetésben milyen ideológiát vagy államformát követ,vagy alapvetően ma milyen ideológia korát éli a világunk.

Nos ha végigolvassa ezt valaki és fel is fogja amit olvasott akkor pontosan látható hogy a világ jelenleg a Liberálfasizmusban él!

A LIBERÁLFASIZMUS nem más minta kirekesztés a megkülönböztetés elleni küzdelem,és azok kirekesztése és megbélyegzése akik nem fogadják el a globalizmus eszméit!


Magyarország jelenlegi államformája a NER ami egy bestiálisan kivitelezett ideológiai csomag,ugyan is

2010 -től Konzervatív Keresztény Néppárt

Konzervatív keresztény vagyis egy az egyben felvették az MDF hitvallását! Evvel kimutatva hogy az ő ideológiájuk : A kommunizmus fenntartása a keresztény ideológia által.A politikai palettán a demokráciát vagyis a szocializmust képviselték ami nem más mint a piacgazdaságon alapuló többpártrendszerű jogi és gazdasági háló.

Vagyis van egy Szocialista baloldali külső politikánk mely a világ felé jobb-közép pártnak aposztrofálja magát tulajdonképpen Neoliberális külpolitikát folytat úgy hogy azt idehaza Nacionalista mozgalmi törekvésnek adja elő miközben technikailag kiépített egy a kommunista alapokon nyugvó Bolsevizmust!!!

Kristálytiszta az a kép amit mutat magáról csak a süket nem érti és a vak nem látja!

A NER = Neoliberális Bolsevizmus azaz Piacgazdaságon alapuló Oligarchinizmus


Egyszerre szélső jobbos hazafi és baloldali globalista,egyszerre adósító és rabló,és végül egyszerre keresztény és fasisztoid! ZSENIÁLIS